Categorieën
Fictie & Feit

De UWV Affaire

 UWV Cijfers tot en met April 2012van de Site:

 

Ontwikkeling WW (x 1.000)

Instroom Uitstroom Lopend bestand 

2011      
     407,9 269,9
 2012      175,6 153,4 292,1

(t/m april)
Uit het: UWV Jaarverslag

In de eerste vier maanden 2012 heeft UWV duidelijk meer (17 procent) beslissingen genomen over het recht op een WW-uitkering dan in de eerste vier maanden van 2011: 212.600 tegenover 182.000.
We kenden 175.600 nieuwe WW-uitkeringen toe, 20 procent meer dan in de eerste vier maanden van 2011 (146.900).

Het aantal lopende uitkeringen nam toe tot 292.100, 13 procent meer dan eind april 2011. Deze stijging zette de laatste maanden van 2011 in als gevolg van de verslechterende economische situatie.
Het aantal lopende uitkeringen is het hoogst in de leeftijdsgroep van 45 tot en met 54 jaar (85.700).
Daarnaast zijn er veel lopende uitkeringen voor 35- tot en met 44-jarigen (69.200) en voor de groep ouder dan 55 jaar (76.200).

In de eerste vier maanden van 2012 was de instroom in alle leeftijdsgroepen hoger dan de uitstroom.
Dit is het gevolg van de verslechterende economische situatie.

Het aantal beëindigde uitkeringen is met 153.400 iets hoger (1 procent) dan de uitstroom in de eerste vier maanden van 2011.
De relatief grootste stijging deed zich voor bij de groep van 15 tot en met 24 jaar (11 procent extra beeindigingen).

WIA:
In de eerste vier maanden van 2012 ontvingen we iets minder WIA-aanvragen (18.500) dan in de eerste vier maanden van 2011 (19.100)

Klanten met een arbeidsbeperking die een re-integratietraject zijn gestart en een betaalde baan gevonden na afronding van een re-integratietraject;
32 procent (2008)
32 procent (2009)
29 procent (2010)
12 procent (2011)

WAjong:

Hier zien we ook weer iets vreemds optreden

Site: We ontvingen in de eerste vier maanden van dit jaar bijna 8.400 nWajong-aanvragen.

4-maandsverslag: Nieuwe Wajong
We handelden in de eerste vier maanden van dit jaar 8.100 nWajong-aanvragen af.

Sociaal-medische beoordeling nWajong
(x 1.000)
1e vier maanden 2012 1e vier maanden 2011
Toegekende aanvragen
volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 0,5 0,5
werkregeling 2,5 2,4
Studieregeling 2,0 2,2
alleen arbeidsondersteuning 0,0 0,0

Totaal 5,0 5,1

Afgewezen aanvragen 3,2 3,3

Totaal 8,2 8,3

Uit het viermnaanden verslag blijkt dat de beloofde bezuinigingen nu juist EXTRA*** kosten met zich meebrengen:

De werkloosheid is fors gestegen, in de eerste vier maanden van 2012 ontvingen we al 17 procent meer WW-aanvragen dan in de eerste vier maanden van 2011.
Op dit moment worden circa 700 werkkrachten opgeleid: 400 voor de uitkeringverzorging en 300 voor de begeleiding van werkzoekenden.

We zetten daarbij zoveel mogelijk UWV-medewerkers in die door de bezuinigingen boventallig zijn geworden. ***

[De klanttevredenheid is in de eerste vier maanden van het jaar licht gedaald: uitkeringsgerechtigden geven ons een 6,9 (2011: 7,0) als rapportcijfer en werkgevers een 6,2 (2011: 6,3). Onze medewerkers ervaren extra werkdruk en tegelijkertijd onzekerheid over hun eigen toekomst. In de eerste vier maanden van 2012 is ons personeelsbestand afgenomen met 541 medewerkers, 84 medewerkers zijn boventallig verklaard.]

Duidelijk is dat met name de bereikbaarheid en de matchfunctie van werk.nl verbetering behoeven; we werken systematisch aan verbetering hiervan. De verwachting dat er in één klap een perfect systeem is om face-to-facecontacten te vervangen, is niet realistisch. De ontwikkeling van een volwaardig e-dienstverleningsconcept gaat nog zeker tot 2015 duren.

De fraude vooral ook van “Reintegratie bedrijven” is sterk toegenome:

In de eerste vier maanden van 2012 hebben we 15.700 overtredingen van de inlichtingenplicht vastgesteld (schadebedrag: € 20,3 miljoen).
Daarnaast volgen we leveranciers kritisch: er lopen inmiddels zeven onderzoeken naar eventuele frauduleuze praktijken bij jobcoachbedrijven.
Fraudeonderzoeken: jobcoachbedrijven
In de eerste vier maanden van 2012 liepen twee onderzoeken naar eventuele fraudeleuze praktijken bij jobcoachbedrijven.
In april zijn nog eens vijf onderzoeken gestart naar andere jobcoachbedrijven.

De beslissingen blijken ook vaker onrechtmatig:

De UWV-brede rechtmatigheid is gedaald van 99,1 procent tot 98,4 procent.

Ook het aantal bezwaren dat aangetekend is, is scherp gestegen, en ondanks bezwaren van de Nationale Ombudsman is ook die afhandeling nog steeds gericht op het afdoen met een knip&plak standaardbrief…
Waarom het UWV dus ook een brief *voor* de client samensteld, zo heb ik er ook zelf een mogen ontvangen:

Daarin stond: “Client geeft aan geen WIA te willen”, na mijn aanvraag WIA met daariin ook het dossier over de onrechtmatige behandeling van ed WA-jong besproken werd !!!

[Rapport Nationale ombudsman]
[De Nationale ombudsman heeft regelmatig voorkomende klachten onderzocht en zijn bevindingen gepubliceerd in het rapport ‘Alleen het UWV kan kiezen voor een beter UWV’. Het gaat daarbij om zaken als het informeren van klanten bij de terugvordering van een uitkering, adressering van brieven, het niet nakomen van terugbelafspraken en het afhandelen van klachten.]

Voor een betere klachtenafhandeling is een nieuw brievenboek gemaakt dat bestaat uit standaard-tekstblokken waarmee onze medewerkers brieven kunnen samenstellen.
Antwoorden van UWV naar aanleiding van interventies door de Nationale ombudsman riepen bij deze regelmatig vragen op.
Sinds januari bieden we bij klachten over bejegening de klant een driegesprek aan. Wanneer de klant aangeeft daarvan geen gebruik te willen maken, krijgt hij altijd een brief waarin staat verwoord waarom de klant niet in gesprek wil.

Erg vreemd is toch wel dat het aantal uitkeringen scherp is toegenomen, maar het betaalde bedrag aan uitkeringen exact hetzelfde is gebleven:
Eveneens wonderbaarlijk dat aan het einde van de verslaglegging sprake is van een toename van 20% maar aan het begin slechts van 17%

begin: In de eerste vier maanden van 2012 ontvingen we al 17 procent meer WW-aanvragen dan in de eerste vier maanden van 2011.
eind: Het aantal aanvragen WW was in de eerste vier maanden 20 procent hoger dan vorig jaar.

In de eerste vier maanden van 2012 hebben we voor een bedrag van totaal € 6,8 miljard aan uitkeringen uitbetaald (eerste vier maanden 2011: ook € 6,8 miljard).

v

Maar wat me nog het meeste tegen de borst stuitte is wel dat het UWV nu vaart op gegevens die ze van het internet haalt, alsof dat ook maar enigszins betrouwbare info zou zijn…

Digitale recherche, internet research en social media
UWV neemt deel aan het IRN-project (Internet Recherche & Onderzoek Netwerk) samen met de Politie Gelderland en de Universiteit van Amsterdam. In dit netwerk wordt gebruik gemaakt van de nieuwste zoektechnologie om het internet te scannen op voor UWV interessante en relevante risico’s van uitkeringsfraude. Andere deelnemende partijen zijn de Belastingdienst, SIOD, Nederlandse Bank, NCTB en de AFM. Dit zoeken beperkt zich vooralsnog tot individuele klanten of groepen van een beperkte omvang.
In april 2012 is UWV gestart met twee pilots die gebruikmaken van het IRN-netwerk.
De eerste pilot vindt plaats op twee kantoren waar we IRN gebruiken om onderzoeksdossiers te verrijken met gegevens afkomstig van het internet.

EN die van het internet vergaarde nonsens word dan weer vrijelijk met derden gedeeld 🙁

Steeds meer gebruik gegevens Polisadministratie UWV levert uit de Polisadministratie gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Cenrtaal Bureau voor de Statistiek (CBS).

EN ook dus met commerciele verzekeraars, iets wat volgens de regels van Grondwet en het CBP wederrechtelijkis:

De pensioenuitvoerders kunnen terecht op een eigen nieuw webportaal UGD Zakelijk Portaal, dat is opgezet op basis van hun wensen. Alle relevante informatie voor pensioenuitvoerders, maar ook voor verzekeringsmaatschappijen en de SVB, is daar samengebracht.

Erg triest om te lezen dat ze niet eens meer zien dat Privégegevens niet gedeeld mogen worden met Marktpartijen, ze denken zelfs dat het gewoon met de marktpartijen overlegd kan worden hoe die het efficiëntst aan te bieden…

Op ICT-gebied wordt steeds intensiever samengewerkt binnen de overheid: gezamenlijk gebruikte voorzieningen zoals DigiD en de verdere ontwikkeling daarvan maken dat noodzakelijk. Maar ook de mogelijkheid om door samenwerking schaalgrootte en daarmee efficiencywinst te realiseren is een belangrijke drijfveer. Voorwaarde voor succes is effectieve coördinatie.

Ons initiatief voor een Centrum voor Informatiebeveiliging & Privacybescherming (CIP) is inmiddels verder uitgewerkt.
De eerste maanden van 2012 hebben we contacten gelegd met overheden ***en marktpartijen*** die het initiatief ondersteunen.

EN aan die Privégegevens maar ook Medische gegecevens van Burgers willen ze dus net als de KPN geld gaan verdienen :-(((
Terwijl in de wet overduidelijk staat dat medische gegevens alleen gedeeld mogen worden met derden na schriftelijke toestemming van client, en dat daar al vaak de Client misleid word door te beweren dat het verleden nodig is om terwijl dara nu juist de staat 1,2 miljard vereveningsbijdrage betaalt per grote verzekeraar…

Samenwerking met gemeenten
Gebleken is dat samenwerking vooral geld oplevert als men functies ontdubbelt, nieuwe technologieën toepast en gegevens hergebruikt.

Daarom wordt een verkenning gedaan hoe en (vanaf) wanneer er samengewerkt kan worden tussen UWV en de G4 rond de backoffice, op een zodanige manier ***dat het geld oplevert***.

Ook op andere terreinen zoeken we steeds meer samenwerking met gemeenten. Het gaat dan met name om dienstverlening aan werkgevers (zie 4.2) en om indicatiestelling.
In het noorden van Nederland doen we dat samen met zeven gemeenten en onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen.
Ook hier verzorgt UWV indicatiestellingen bij gemeentelijke sociale diensten, met als uitgangspunt participatie van de klanten.

Ook eventueel toezicht op het gebruik van ed gegevens willen ze onmogelijk maken door gebruik en logistiek (waar gaan de gegevens heen) te **ontvlechten**

Onderzoek ontvlechting: er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om gegevenslogistiek en gegevensgebruik van elkaar los te koppelen en de effecten daarvan.

Om +++de juridische belemmeringen voor een breder gebruik+++ door gemeenten op te lossen, zijn de contacten met het Inlichtingenbureau geïntensiveerd.
***Ook zijn informatieanalyses gestart naar de mogelijkheden van (her)gebruik van bestaande producten voor verzekeraars.***

De Dienstverlening word geheel gedigitaliseerd, dus ook het UWV gaat een enorme bak werkelozen opleveren, want uiteindelijk zullen ze hun eigen mensen moeten ontslaan, of blijven ze gewoon her-reoganiseren zoals verderop blijkt in *Personeelsbestand:

Internet belangrijkste kanaal
We bieden steeds meer informatie en communicatiemogelijkheden via het internet.
Om te beginnen voor WW-klanten gaan we het internet als belangrijkste communicatiekanaal positioneren en het gebruik van andere kanalen ontmoedigen.

De Autorisatieketen (het toekennen van uitkeringen e.d.) word eveneens volledig gedigitaliseerd, zonder tussenkomst van menselijk handelen !

Ook is de eerste groep systemen in het rekencentrum vastgesteld waarvoor de autorisaties geautomatiseerd (dus zonder tussenkomst van menselijke beheerhandelingen) consistent worden gehouden met de beter ondersteunde registratie van de autorisaties.

De realisatie van die *opnieuw* digitaliseren van de werkplekken, is ook opvallend tegenstrijdig, word het nu met bestaande apparatuur gedaan, of krijgt ook het UWV zijn derde ICT-debacle net als de politie?

Uitgangspunt van het ICT-beleid van UWV is ***hergebruik*** van bestaande goedwerkende voorzieningen, aangevuld met standaardprogrammatuur.
Dat geldt ook bij de omschakeling op digitale dienstverlening aan klanten (e-dienstverlening) en op e-werken voor eigen medewerkers.

De aanbesteding van een standaardsoftwarepakket voor de ondersteuning van e-werken is inmiddels ***tot aan de gunningsfase afgerond.
Voor de implementatie wordt intern een team samengesteld, aangevuld met expertise van sourcingpartners waar nodig.

Het planmatig en regulier uitgevoerde groot onderhoud blijft onverminderd aandacht vragen.
In 2012 zijn in dit kader de eerste stappen gezet op weg naar de ***vernieuwing van het platform*** van UWV WERKbedrijf voor e-dienstverlening. De aanbesteding voor de kantoorautomatisering van UWV ***is inmiddels gegund.

PERSONEELSBESTAND de virtuele bezuiniging…

Volgens hun prachtige staatje hebben ze hun personeelsbestand virtueel ingekrompen met 542 man/vrouw (bezuinbigd)
Maar nemen ze (door de crisis) juist weer 700 mensen aan, volgens mij neemt het personeelsbestand dan met 158 TOE, helaas zijn dat klaarblijkelijk “vrijwilligers” uit hun eigen bakken, en word de dienstverlening helemaal onder de maat (nu hebben ze net een 6,2)

Het ministerie van SZW heeft ons in maart extra budget toegekend waarmee we ongeveer 300 extra mensen kunnen inzetten voor de begeleiding van werkzoekenden.

Ontwikkeling personeelsbestand
De bezuinigingen op het budget van UWV zullen ingrijpende gevolgen hebben voor onze personeelsbezetting. Hierbij kunnen we niet voorkomen dat medewerkers boventallig worden verklaard. In de eerste vier maanden van 2012 zijn 84 medewerkers boventallig verklaard.

In de eerste vier maanden van 2012 is het aantal medewerkers verder gedaald.
Personeelsverloop 2012 30-4-2012 31-12-2011
Medewerkers 18.987 19.529
Fte’s 16.238 16.645

Om het als gevolg van de economische crisis snel groeiende aantal WW-aanvragen te kunnen opvangen, hebben we van SZW extra budget gekregen om de capaciteit tijdelijk op te schalen. Op dit moment worden circa 700 werkkrachten opgeleid: 400 voor de uitkeringsverzorging en 300 voor de begeleiding van werkzoekenden.

verdere toelichting op dit bedrog zodat het extra duidelijk word, voor 5 uitgestroomde verzekeringsartsen nemen ze er 22 aan !

Tot mei gaat het om een instroom van in totaal 22 fte artsen. De uitstroom van artsen bedraagt 5 fte over deze periode.

EN zetten ze mensen met sociaal/emotionele problemen, die daardoor “op afstand van de arbeidsmarkt staan” oftewle de zeer langdurig werklozen op Klantencontact, nogal logisch dat je niet fatsoenlijk te woord gestaan word als je ze belt, en de arme ziel aan de telefoon geen idee heeft waar je het over hebt als je in detail gaat.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geven we de kans om zich bij de afdeling Klantencontact te ontwikkelen.
In de eerste vier maanden van 2012 zijn bij Klantencontact 43 nieuwe medewerkers gestart met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ook WA-jongers worden daar *tewerkgesteld* want een baan krijgen doen ze niet, als het UWV al niet eens meer baangarantie bied, waar gaan we dan heen met Nederland :-()

Daarnaast werkten in de eerste vier maanden van 2012 in totaal 45 Wajongers binnen onze organisatie op een werkervaringsplek.
Werkervaringsplaatsen hebben een tijdelijk karakter.

We richten ons daarbij met name op moeilijk bemiddelbare Wajongers.
We verwachten in het tweede halfjaar van 2012 de eerste Wajongers op de nieuwe duurzame werkplekken.

DE GEVOLGEN:

Wij onderkennen als belangrijkste risico’s met betrekking tot beleidsprioriteiten:
Ontevreden klanten c.q. uitval van klanten als gevolg van aangepast dienstverleningsconcept

Aanpassing wet- en regelgeving; Bij de invulling is rekening gehouden met de-regulering.
Eventuele vertragingen kunnen ertoe leiden dat we taakstellingen niet geheel behalen.

In samenhang met de vereenvoudiging van wet- en regelgeving willen we vergaand automatiseren, en ook elders handmatig werk te laten vervallen.
Dit betekent een forse reductie van personele capaciteit.

Productieverlies door Redesign:
Medewerkers zijn onvoldoende in staat om omschakeling naar het nieuwe businessmodel te maken. (toename ziekteverzuim UWV medewerkers)

Hogere instroom dan verwacht in het jaarplan 2012
Het aantal aanvragen WW was in de eerste vier maanden 20 procent hoger dan vorig jaar.

Eén van de maatregelen die UWV heeft genomen, is een tijdelijk pakket van noodmaatregelen die ingezet kunnen worden naar inzicht en behoefte. Het betreft het verminderen van belmomenten, minder controle van gegevens (vertrouwen op verantwoordelijkheid van de klant), het slimmer inzetten van rekentools, en het niet meer beoordelen van vakantieverzoeken voor minder dan twintig dagen.
Hiermee komt wel de rechtmatigheid in het gedrang, deze is volgens indicatieve berekeningen in de eerste vier maanden van 2012 gedaald tot 98,4 procent.
Een verhoogde instroom WW en het aangepaste dienstverleningsconcept, zullen leiden tot extra bezwaren en tot druk op een tijdige afhandeling van deze bezwaren.

Werken aan integriteit
In de eerste vier maanden van 2012 ontvingen we 84 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit.
In deze periode zijn 38 onderzoeken gestart en werden 47 zaken afgesloten.
Er zijn in acht gevallen arbeidsrechtelijke maatregelen getroffen, variërend van een strafschorsing tot ontslag op staande voet.

De aan deze nevenfuncties verbonden risico’s zijn in beeld gebracht en risicobeperkende maatregelen zijn genomen.Voor enkele ’risicovolle‘ organisatieonderdelen hebben we de uitgevoerde analyse op de medewerkers laten toetsen en daar waar nodig zijn extra risicobeperkende maatregelen geadviseerd.

RESULTATEN

Dan nu de resultaten van het EXTRA geld dat er naar de UWV gepompt werd:

Uitstroom naar werk 1e vier maanden 2012 2012, 1e vier maanden 2011, 1e vier maanden
Totaal aantal aan werk geholpen klanten 90.600 108.700
waarvan werkzoekenden met recht op WW-uitkering 83.800 94.100

waarvan andere werkzoekenden
– mensen met recht op Bijstanduitkering 2.600 8.400
– mensen zonder recht op uitkering 2.300 3.700

waarvan mensen met een arbeidsbeperking 1.900 2.500
– mensen met recht op Wajong-uitkering 1.200 1.400
– mensen met WAO-/WAZ-/WIA- of ZW-uitkering 700 1.100

EN de vergrijpen tegen de elementaire mensenrechten, en ook hier weer verschillende cijfers, en vooral eufemistisch taalgebruik.
62 danwel 63 mensen zijn hun uitkering kwijt, met alle sociaal/economische, maar ook medische gevolgen van dien…:

Passend Werkaanbod
Voor werkzoekenden die langer dan twaalf maanden werkloos zijn, geldt de wet Passend Werkaanbod (PaWa).
Voor deze groep werkzoekenden is in principe alle arbeid passend.

In de eerste vier maanden van 2012 hebben onze inspanningen geleid tot het realiseren van 2.530 PaWa’s.

Resultaat 2012, 1e vier maanden
Klant aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacatures 1.072
Klant niet aangenomen op bij werkgever uitgezochte vacatures 1.180
Klant heeft afgezien van uitkering 62
Klant heeft zelf andere baan gevonden 216

In 96 gevallen is verwijtbaar gedrag geconstateerd. Dit heeft geleid tot 63 opgelegde maatregelen.
We verwachten dat het percentage gevallen van verwijtbaar gedrag waarbij een maatregel is opgelegd de komende maanden duidelijk toeneemt.

Bij de mensen die nota bene ene zelfgespaarde WW uitkering ontvangen zien we dezelfde flessentrekketrij van het UWV, 4000 mensen zijn gekort op hun zelfbijeengespaarde recht…:

In de eerste vier maanden zijn 8.229 kennisgevingen over verwijtbare gedragingen van klanten met een WW-indicering afgegeven.
Van de kennisgevingen waarop een beslissing is genomen, heeft 44 procent geresulteerd in een maatregel.
We verwachten dat het percentage gevallen van verwijtbaar gedrag waarin een maatregel wordt opgelegd, de komende maanden aanzienlijk toeneemt.

ONTBREKENDE TRANSPARANTIE, verdere gegevens over de rest van het jaar zijn er dus wel!

Wonderlijk hoe in het verslag over de eerste vier nmaanden (waar blijven de WGA WIA en WAjongcijfers over Mei-Augustus) stappen ze opeens over op ! 6 Maanden… Van een viermaandsverslag over op de eerste en tweede kwartaal, en daarover weten ze al te vertellen hoe de rechtmatigheid door het gesjoemel in de eigen organsisatie onder druk staat.

TOENAME FINANCIELE ONRECHTMATIGHEDEN

Een toename van financiele onrechtmatigheden van +43% over het gehele budget (van 6,8 miljard…) en een toename van 100% aan dubieuse financiele “onzekerheden” van +100%
Het verklaard wel in 1 keer hoe het kan dat er met een ENORME toename aan instromende clienten, EXACT hetzelfde aan uitgekeerde lasten is…

Financiële Rechtmatigheid t/m tweede kwartaal verslagjaar 2012

Financiële fouten in % Onzekerheden in %
2012 2e 2011 2e 2012 1+2e 2011 1+2e
kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal

Wajong 0,3 0,3 […0 %] 0,1 0,0 [+100 %]
WAO 0,1 0,0 [+100 %] 0 0,0 […0 %]
WAZ 0,2 0,0 [+100 %] 0 1,3 [-100 %]
WAZO 1,1 0,2 [+450 %] 0 0,0 […0 %]
WIA 0,6 0,4 [+ 50 %] 2,6 1,0 [+160 %]
WW 2,2 1,3 [+ 69 %] 0,9 0,3 [+200 %]
ZW 2,0 3,2 [+100 %] 0,7 0,3 [+133 %]
TW 3,8 2,5 [- 38 %] 0 1,8 [-100 %]
BIA 0,0 0,0 […0 %] 0 0,0 […0 %]
IOW 0,0 4,7 [-100 %] 0 0,0 […0 %]
________________________________________________________________________________
UWV-breed 1,0 0,7 [+ 43 %] 0,6 0,3 [+100 %]

Wellicht is deze opzienbarende toename van financiele onrechtmatigheden de verklaring van hoe het mogelijk is dat ondanks dat het aantal uitkeringen scherp is toegenomen van allen al de WW met 17-20%, het betaalde bedrag aan uitkeringen exact hetzelfde is gebleven:

In de eerste vier maanden van 2012 hebben we voor een bedrag van totaal € 6,8 miljard aan uitkeringen uitbetaald (eerste vier maanden 2011: ook € 6,8 miljard).

Eveneens wonderbaarlijk dat aan het einde van de verslaglegging sprake is van een toename van 20% (pag. 20) terwijl er aan het begin (pag. 2) slechts van 17% sprake was

begin: In de eerste vier maanden van 2012 ontvingen we al 17 procent meer WW-aanvragen dan in de eerste vier maanden van 2011.
eind: Het aantal aanvragen WW was in de eerste vier maanden 20 procent hoger dan vorig jaar.

Ondanks een toename van instroom blijft het aantal betalingen ver achter bij de Bogroting die op basis van een veeel lager instroom is opgesteld…
Een toename van instroom van gemiddeld 13%, maar een afname van betalingen ad 9% !?!

4. Inkomensverzorging Realisatie Begroting Verschil %
(in miljoenen € ) t/m april 2012 t/m april 2012
Betalingen 28,6 31,3 -2,8 -8,9%

UITBETALINGEN TOTAAL 94,4 Miljoen ???
Helemaal aan het einde van dit vol ommissies en elkaar tegensprekende feiten kwam dan de ad ultimo trieste waarheid, van de 6,8 miljard die het UWV toegeschoven krijgt, word maar 94,4 miljoen aan betalingen gedaan ???

Er word nota bene 10x zoveel uitgegeven aan Claimbeoordeling… (964,7 miljoen)

wie kan me dat uitleggen ???

ENIG POSITIEVE PUNTJE IN HEEL HET VERSLAG

Nu duidelijk is dat de Tewerkstellings slavernij alleen geld kost is dat gelukkig wel nagenoeg gestopt !

Afgehandelde tewerkstellingsvergunningen in land- en tuinbouw
Resultaat 1e vier maanden 2012 1e vier maanden 2011
Aanvraag gestopt 5 97
Aanvraag verleend 7 497
Aanvraag geweigerd 20 219

In de eerste vier maanden van 2012 zijn er veel minder vacatures in de land- en tuinbouw gemeld dan in dezelfde periode in 2011: 403 tegenover 2.463 in de eerste vier maanden van 2011.
Naar de gemelde vacatures zijn tot nu toe 213 werkzoekenden verwezen. Het gaat om gemotiveerde kandidaten.
Toch nemen werkgevers deze kandidaten vaak niet aan.
Slechts 13 doorverwezen werkzoekenden zijn aangenomen op een vacature in de land- en tuinbouw.

Categorieën
Fictie & Feit

Malafide Mediamanipulatie van Menzis

Of hoe D66 vergeet onafhankelijk te blijven, in de Spaarpunt-Affaire.

Ja er mag uiteraard niet aan de financiele kernpijler van D66 gekomen worden, namelijk het telkens maar verhogen onnodig van de premie van de zorgverzekeringen…

Opeens is Roger van Boxtel niet meer de onpartijdige Senator, maar weer de spreekbuis van Menszis, een Cooperatieve veriniging zonder winstoogmerk, die vorig jaar 140 miljoen winst boekte…

Dan horen toch juist de premies te dalen voor de leden van de vereniging ?

 

Maar dat kan natuurlijk niet want “Senator van Boxtel” moet natuurlijk wel dik twee maal de Balkenende norm kunnen toucheren *naast* de 391.000€ als voorzitter van de RvB van Menzis, ontvangt hij immers ook nog eens  € 1998,28 per maand voor de werkzaamheden die voortvloeien uit de vervulling van het lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Vermeerderd  een toelage gelijk aan 1,2% van de vergoeding, bedoeld in artikel 4, en een toelage gelijk aan 0,4% van deze vergoeding voor elk lid dat de fractie buiten de fractievoorzitter telt.
Tevens ontvangt hij uit hoofde van een uit het lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voortvloeiende verplichting deel te nemen aan vergaderingen met leden van andere nationale parlementen een vergoeding op grond van dit artikel.

  • 2. De vergoeding bedraagt per vergaderdag 25% van de vergoeding berekend op grond van artikel 4.

Verder ontvangen Kamerleden van de eerste kamer  een bedrag van € 2787,45 per jaar waarmee zij voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden en een vergoeding voor aan de uitoefening van het kamerlidmaatschap verbonden kosten die € 2389,59 per jaar bedraagt.

EN omdat hij op 75 km van Den Haag woont krijgt hij ook nog eens € 6206,09 per jaar voor de “verblijfskosten, voor die 35 vergaderinkjes per jaar die de Eerste Kamer kent…”

 

Maakt een groot totaal aan inkomen als Lide der Eerste Kamer van:

€ 24746,69 (€ 1998,28 * 12)=23979.36 (x) ,+287,75 (x *1,2%) , +479,58 (5x *0.4%)

€   2787,45 (WGA en Pensioen)

€   2389,59 (Onkosten)

€   6206,09 (reiskosten)

 

Die Spaarpunten zijn gewoon een slinkse Truuk van D66 om de Winst die eigenlijk een lagere premie zou horen op te leveren.

Nu door de Verzekeraar op de bank te houden, waardoor er massief rentewinst geboekt word, het is net zo misdadig als de 2 dagen rentewinst die de Postbank van zijn klanten stal als er vanaf een commerciele bank werd overgemaakt…

Manszis boekte een Winst van 43 Miljoen, EN verhoogde het eigen vermogen met maar liefst 51 miljoen, dat zou dus eigenlijk uitgaande van het feit dat de kosten er allemaal al vanaf zijn een Netto Netto winst van 94 miljoen zijn.

Dat zou terug horen te vloeien naar de verzekerden in de vorm van een verlaging van 45€ elk gezien de 2,1 miljoen verzekerden…

[4.1 Geen winstoogmerk en aandeelhouders
Zoals hiervoor in paragraaf 3.4.1 is beschreven,
is Menzis een coöperatie. Verzekerden zijn lid en
daarmee eigenaar van de Menzis-onderneming.]

Kijken we echter naar het Bruto resultaat, vraag je je echt af waar die gestegen kosten van de Zorg nu eigenlijk zitten, want de Premie bijdragen waren ad ultimo dec 2011 = 5,12 Miljard

De kosten eigen rekening waren echter slechts 4,92 miljard.

Dat maakt een bedrijfsresultaat voor KPMG bewerking van 0,18 miljard, oftewel 180 Miljoen…

[4.2 Eerlijke premie
Menzis wil niet dat de rekening van de oplopende
zorgkosten alleen bij onze klanten komt te liggen.]

Uit het Jaarverslag over 2011

En dat het geld makkelijk terug kan blijkt uit een andere paragraaf:

[De afgelopen jaren zijn onze beheerskosten zo’n
4 à 5% gedaald, dat is gemiddeld in de markt.]


Zoals ik al vaak heb geagendeerd word het hoog tijd voor een parlementair onderzoek naar de werkelijke kostenposten in de zorg, want als de beheerskosten dalen de premie betalingen toenemen en de zorgvraag van de clienten nauwelijks is gestegen, en personele kosten van het verzorgend personeel met 6% gedaald zijn de laatste jaren, zit het lek duidelijk niet in de zorg zelf maar in de bureaucratie eromheen…

[Menzis vindt het belangrijk om tot het uiterste
te gaan om het geld van wanbetalers te incasseren…
…• Fraude door verzekerde € 223.000]

Maar de winst terug laten vloeien naar die klanten zodat ze het kunnen betalen, HO MAAR

Fraude door Menszin ten koste van d everzekerden is immers minimaal 94 miljoen, dat is een factor 421525:1, kortom ze zouden in ieder geval de mensen die door de feitelijk oneerlijk hoge rekening met gemak uit de wind kunnen houden.

Zelfs met bijna een half miljoen wanbetalers zou Menszis nog steeds geen verlies lijden…
http://www.menzis.nl/web/file?uuid=02b7fdd1-eb23-44dc-aa82-c263f5d73e78&owner=38010db9-7e0f-4415-b3a
www.menzis.nl

Categorieën
Algemeen Belangrijk ! Economie Fictie & Feit Politiek

Hoe het Financieel Dagblad data Masseert…

Om rutte uit de wind te houden worden de cijfers vrolijk uit de duim gezogen…Liegen en bedriegen, in werkelijkheid is de laatste Maandrealisatie 3,5%

Dit kan toch niet zomaar in Nederland,
dat is toch valsheid in geschrifte…

Maandrealisatie-laatste-overzicht.jpg
Klik om naar de site van MinFin te gaan met het laatste overzicht.

Hier de werkeleijke situatie van de schatkist, direct van de Overheid zelf zonder enige externe datamassage ertussen…

Hoe komen ze erbij datde Gasbaten directe inkomsten zijn, en waar halen ze het vandaan dat we 269 Miljard zouden hebben uitgegeven, want over heel 2011 was met “slechts” 174 miljard.

Maar ook de Overheid is niet eerlijk want poetst de cijfers op met het uitgeven van staatsleningen ad 6,5 miljard ! dat werd in de sociale fondsen gepompt om de AWBZ diefstal te maskeren 🙁
De Central overheid, oftewel Kabinet Rutte geeft iedere maand sinds Mei structureel meer uit dan de vorige.
Mei 173,4 Miljard
Juni 174,4 Miljard
Juli 175,6 Miljard

Augustus 178 Miljard

Als je dat uitzet in een grafiek schrik je behoorlijk…

 

Categorieën
Algemeen Asperger Belangrijk ! Fictie & Feit Politiek

Stairway to Democracy

 
Krijgen we wel een eerlijke Formatie,

want het beeld is dat duidelijk niet…

De werkelijke uitslag van de SP in Limburg
De SP heeft de verkiezingen overduidelijk niet verloren…NIEUW een prachtig interactieve kaart van NRC in samenwerking met Joost Smit en Arlen Poort

Hier als basis gebruikt om de uitslag van Maastricht te visualiseren, op basis van hun prachtige applicatie.

 

Zoom in op het kaartje om de afzonderlijke Stembureau’s te bekijken, de stembureaus met een groen “hekje” lieten een virtueel zeteltal van meer dan 20 zien; meer dan 30% boven het landelijk gemiddelde.

Het grote cijfer laat de absolute toename zien ten opzichte van 2010,(=100%)

Danwel verlies, maar dat is uiterst zeldzaam zoals we hier zien.

Dus als de uitslag in 2010 13,4 was, en in 2012 21,8, dan is dat sec gezien 8,4% van de zetels van de kamer, maar dat is ten opzichte van de uitgangswaarde 13,4 een absolute groei van 61,6%.

Kortom Buurten in de Buurt heeft heel veel zin,als je ook de tijd neemt om naar de mensen te luisteren en er iets mee te doen !

 

Zoals ik al heb laten zien, werkt de VVD al lang in Coalities met de SP samen, dus het hele betoog van de Elsevier kan in de prullenbak.

Maar wat de “minder briljante” Elsevier beeldvormers vergeten zijn, is dat het juist Rutte was die erop stond dat er een “gedoogconstructie” kwam, zodat de Grote Winnaar van de verkiezingen dan wel niet direct in het Kabinet kon omdat het CDA dat niet wilde, dan toch via een achterdeurtje de Formatie mocht bepalen.

Rutte anno 2010: “De PVV is de grote Winnaar van deze verkiezingen en mag niet uitgesloten worden, dat zou ondemocratisch zijn”

Kortom uitgaande van die overtuiging van Rutte dat de Winnaar de formatie mag bepalen, omdat het anders ondemocratisch zou zijn, moet hij dan ook nu “het eerlijke verhaal” vertellen en zijn woord gestand doen en de PvdA als grote winnaar onherroepelijk van alle steun voorzien die hij ook de PVV gaf, iets anders maakt zijn hele geloofwaardigheid volkomen geveinsd en zal hij de rest van zijn carriere als volkomen onbetrouwbaar te boek staan als Draaikont 1ste klasse

 

Krijgen we wel een eerlijk beeld van de verkiezingen ? 

En de vraag blijft hoe het nu eigenlijk zit met die megaoverwinning die de kaart blauw kleurt, want we kunnen nu niet mee r verder inzoemen dan Herindelingsgrenzen, maar doe je dat wel door de Data in Excel te gooien, en dat dan in de kaart in te kleuren, voor Gulpen-WIttem krijg je dan het volgende beeld:

 

Het werkelijke beeld van de verkiezings uitslag

 

Vergelijk dat nu eens met het propagandistische plaatje dat de Overheid ons nu voorschoteld waar heel Gulpen Wittem Blauw kleurt, terwijl de Plaatsen ROOD zijn, zelfs eentje Felrood…
Het grijze Vierkantje is het boven afgebeelde gebied… 

Gulpen-Wittem Disinformatie

 

 

Vandaar dat ik hoe gek dat ook moge klinken, juist voor een regering ben met de VVD erin, want dan kan de Onderwijzer zijn opvoedende taak veel beter uitoefenen, en Rutte leren dat Liegen alleen maar ellende oplevert, en dat hij moet leren om niet alleen iets te roepen, maar dat dan ook te gaan DOEN.

 

 

Aan Diederik Samson dus het vriendelijke verzoek, om zijn woord echt gestand te doen, en niet net als Bos in 2006 alleen te veinsen dat hij met de SP linksaf wilde, maar allang met het CDA afspraken gemaakt bleek te hebben, zulk een verraad zullen de schoonmakers en vooral de o zo belangrijke Openbaar Vervoers medewerkers niet nog een keer over hun kant laten gaan, de actiebereidheid is werkelijk ongelofeloos.

 

Zeker nu blijkt dat ondanks het door Samson ontkennen van onze analyse, dat een stem op Samson nagenoeg hetzelfde zou opleveren als een stem op de VVD. Maurice de Hond heeft dat gisteren gepeild, en durfde de uitkomst niet eens openbaar te maken, hij maakte wel duidelijk dat een kwart tot een derde van de PvdA stemmer strategisch gestemd hadden, maar daar nu ontzettend spijt van hadden…

Kortom maak je verkiezingsleus WAAR en ga met ons de uitdaging aan om aan de wederopbouw te beginnen op weg naar een weer Sociaal en Tolerant, maar vooral weer beschaafd met elkaar omgaand land.

Alsjeblieft Diederik, Think out of the Box… PLEASE !

 

 

Dat zal niet alleen de Economie veel goed doen, want al die half afgemaakte proefbalonnetjes van Rutte en Verhagen hebben de Economie op een desastreuse manier de grond in geramd, maar ook dat Pathologisch Liegen binnen die partij wellicht kunnen genezen…

 

Na het mislukte PVV experiment worden ook de andere Proefballonnetjes wegens gebrek aan aandacht lekgeprikt

Het is me gezien bovenstaande beeld volkomen onduidelijk hoe de VVD zo’n winst heeft kunnen halen, want al om 3 uur verlieten ze de verkiezingsmarkt in Maastricht wegens totaal gebrek aan aanloop, kortom waar komen al die stemmen opeens vandaan, volmachtfraude via de verdwenen kiespassen uit Heerlen, en de 19.000 stembiljetten die niet om 8:30 in Heerlerheide aanwezig bleken, en die pas veel later met reservebiljetten van elders aangevuld werden soms?

 

Echt constructieve veranderingen van de samenleving gaan “bottom up”, en Rutte verdient wat dat betreft toch echt wel een ouderwets pak billenkoek !

Slimme mensen werken niet voor het geld, maar uit overtuiging, met veel geld geven, krijg je niet de slimme mensen “on-top” maar juist de geldwolven die maar aan 1 ding kunnen denken…

 

 

Daarom heeft de SP zo’n enorme hoeveelheid vrijwilligers, niet omdat ze zoals in het scenario *gedwongen* worden om “vrijwillig ” bij te dragen aan de BV nederland…

 

Zo heb ik zo’n beetje in mijn eentje de SP-Campagne tot in de vergeten hoekjes van het Heuvelland uitgebreid, met toch wel een klinkend resultaat tot gevolg, landelijk haalde de SP 9,7%

 

 

Wat zullen die mensen onze kleinschalige Campagne Kar, also known as Plak-Mobil vaak voorbij hebben zien komen 🙂

 

 

Kleinschalige-Campagne-Kar

 

 Hier de uitslagen van Gulpen-Wittem nog even in detail, zodat je zelf kunt zien hoe er een draai aan de werkelijkheid gegeven word door alleen de totaalscoren over het hele gebied te geven, en ik vraag me af hoe het eigenlijk kan dat met grote plaatsen als Gulpen en Wijlre die PvdA zijn, met die paar toeristentrekpleisters die VVD stemmen opeens de hele gemeente als Blauw word geafficheerd, okee Limburgs bier is lekker, maar het kan gezien de werkelijke situatie bijna niet gekker:

De werkelijke verdeling over de dorpen, zijn er soms Campingvluchten georganiseerd door de VVD 🙂

Uitslagen Gulpen-Wittem, eindelijk is de Gedoog nachtmerrie voorbij !

 

 

 

 `Jammer genoeg zijn de andere gemeentes niet zo open naar de burger toe, dus kan ik alleen de stand van de gehele gemeente geven:

Vaals (opkomst: 68,5%)

 

Kleinschaligheid Rulez BIGTIME

Hier had ik een van de SPandoeken hangen, op het circuit van de Vijlenerberg:

 

Kleinschaligheid Rulez BIGTIME 

 

 

  Deze verkiezingen 2010 Verschil
VVD 18,1% 12,0% 6,10%
PvdA 25,1% 18,6% 6,50%
PVV 18,3% 28,8% -10,50%
CDA 8,9% 15,3% -6,40%
SP 14,5% 11,7% 2,80%

Simpelveld (opkomst: 72,5%)

  Deze verkiezingen 2010 Verschil
VVD 17,6% 11,2% 6,40%
PvdA 25,2% 16,6% 8,60%
PVV 20,8% 31,2% -10,40%
CDA 11,4% 17,9% -6,50%
SP 13,9% 12,1% 1,80%

 

 

De Sociale Progressievelingen hebben zich hier in het heuvelland werkelijk de benen onder de kont uitlopen op weg naar een betere wereld !

 

 

 

Een wereld waar geld niet langer een doel is, maar slechts een middel…

DAAROM wil Roemer niet nog een salarisverhoging van de Ministers (19% sinds Balkenende II !) maar juist een halvering…Stairway toDemocracy
Kortom Diederik, gooi die Stropdas maar weg, en beklim samen met Spekman de Stairway to Democracy

 

De Totaalstand van het Heuvelland, er is overduidelijk potentieel voor een Afdeling…
Nog even voor de Volledigheid:

 

Nog niet alle gegevens verwerkt

Een of twee momentjes geduld AUB

   
     
     
     
 
       
       
       
       
       
       

 

Categorieën
Belangrijk ! Fictie & Feit Politiek

Alvast Bedankt

Het is bijna zover, maak gebruik van je gratis Democratisch Recht om je stem te laten horen, vergeet dat niet…